Christopher Richey [ street ] photography

Shibuya [ Tokyo, Japan ] 2016

Harajuku [ Tokyo, Japan ] 2016

Harajuku [ Tokyo, Japan ] 2016

Shibuya [ Tokyo, Japan ] 2016

Shibuya [ Tokyo, Japan ] 2016

Asakusa [ Tokyo, Japan ] 2016

Nancy [ Harajuku / Tokyo, Japan ] 2016

Asakusa [ Tokyo, Japan ] 2016

Asakusa [ Tokyo, Japan ] 2016

Shibuya [ Tokyo, Japan ] 2016

Narita Airport [ Tokyo, Japan ] 2016

Shibuya [ Tokyo, Japan ] 2016

[ Shibuya / Tokyo, Japan, 2016 ]

Shinjuku [ Tokyo, Japan ] 2016

Shinjuku [ Tokyo, Japan ] 2016

Harajuku [ Tokyo, Japan ] 2016